Doe mee!

Reglement

Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het onderstaande reglement. Door deelname erkent de deelnemer op de hoogte te zijn van de bepalingen in dit reglement. Het niet naleven van deze bepalingen kan uitsluiting door de organisatie ten gevolge hebben. Mocht er na overleg tot uitsluiting overgegaan worden dan is er geen restitutie van sponsor- of inschrijfgeld mogelijk. Ventoux3 wordt georganiseerd om fondsen te werven voor de kankerbestrijding. Alle deelnemers die meedoen aan Ventoux3 doen dat dus om zich in te spannen zo veel mogelijk sponsorgeld te werven.

1. Wie kan deelnemen?


Iedereen vanaf 12 jaar.
Iedereen die een goede fietsconditie heeft en/of zich daarnaast ook actief wil inzetten voor de strijd tegen kanker. Het minimaal op te halen sponsorbedrag voor deelname bedraagt € 750,- euro, maar iedere deelnemer zegt bij de inschrijving aan Ventoux3 toe zijn uiterste best te doen om minimaal € 2.500,- euro aan sponsorgeld proberen te werven.

Door ondertekening verklaart de deelnemer te hebben gehandeld, en te zullen handelen, in overeenstemming met dit reglement voor en tijdens zijn deelname aan het evenement.

Artikel 1 Definities

In dit reglement worden de volgende definities gehanteerd:

"deelnemer" betekent de persoon die dit reglement heeft ondertekend en zal deelnemen aan het evenement.
"evenement" betekent het sport-/fietsevenement genaamd Ventoux3 georganiseerd door de organisatie op 9 september 2023.
"organisatie" betekent Stichting Ventoux3.
"reglement" betekent dit reglement en deze algemene voorwaarden zoals gehanteerd door de organisatie.

Artikel 2 Gedrag en verkeer

De route tijdens het evenement is niet afgesloten voor overige weggebruikers. De deelnemer dient zich strikt aan de lokaal geldende verkeersregels te houden, zich te gedragen als een normale weggebruiker en de aanwijzingen van de organisatie en de lokale autoriteiten op te volgen.
 1. De deelnemer respecteert overige weggebruikers, natuur en milieu.
 2. Afval mag niet op straat worden gegooid; de organisatie zorgt voor afvalpunten.
 3. De deelnemer dient een werkend voor- en achterlicht te gebruiken zolang dit noodzakelijk is conform de lokale verkeersregels tijdens het evenement.
 4. De deelnemer dient zijn eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers in acht te nemen.
 5. Het evenement is geen wedstrijd, maar een toeristische prestatietocht en dient door de deelnemer niet als een wedstrijd te worden gereden.
 6. De deelnemer dient rekening te houden met hoge snelheden tijdens de afdaling van de Mont Ventoux. Derhalve wordt de deelnemer geadviseerd om een snelheid van minder dan 45 km/h aan te houden.
 7. In het dal van Malaucene en Sault zijn ter indicatie keerpunten aangegeven. De deelnemer dient zich ook hier strikt aan de lokaal geldende verkeersregels te houden.
 8. De deelnemer kan bij ongeoorloofd gedrag, het niet naleven van dit reglement of het zich niet houden aan de lokale verkeersregels, van verdere deelname aan het evenement worden uitgesloten.

Artikel 3 Medische keuring

De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement.
De deelnemer is verplicht een uitgebreide medische wielrenkeuring te hebben ondergaan, uitgevoerd door een wielrenkeuringsarts, een wielrenbegeleidingsarts of een andere daartoe bevoegde arts.
De deelnemer verklaart bij ondertekening medisch geschikt te zijn verklaard voor de inspanning die de deelname aan het evenement met zich meebrengt.

Artikel 4 Uitrusting

De deelnemer dient een werkend voor- en achterlicht tot zijn beschikking te hebben tijdens het evenement.

Het dragen van een helm tijdens het evenement is verplicht. De deelnemer is verplicht om tijdens het evenement het door de organisatie ter beschikking gestelde shirt zichtbaar te dragen.
Alleen om redenen van veiligheid en/of wegens weersomstandigheden is het geoorloofd om tijdens het evenement andere kleding te dragen.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisatie toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

Indien ondanks het bepaalde onder a. van dit artikel aansprakelijkheid van de organisatie voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisatie tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisatie ter zake van die schade uitkeert.

De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.

De deelnemer vrijwaart de organisatie voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

De deelnemer vrijwaart de organisatie voor aansprakelijkheid voor schade die de deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisatie toe te rekenen opzet of grove schuld.

Artikel 6 Overige regels
 
 1. Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de organisatie, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie behoren.
 2. Het evenement eindigt om 18:00 uur. Mocht de deelnemer niet zijn gefinisht voor 18:00 uur, dan dient de deelnemer telefonisch contact op te nemen met de organisatie op het telefoonnummer zoals onder aan dit reglement is opgenomen.
 3. De deelnemer kan door de organisatie van deelname aan het evenement worden uitgesloten indien hij dit reglement niet naleeft.
 4. Mocht de deelnemer worden uitgesloten van deelname aan het evenement dan is geen restitutie van sponsor- en/of inschrijfgeld mogelijk.
 5. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen.
 6. Het zich laten begeleiden door motorvoertuigen, onverschillig met welk doel en door wie dan ook, is op het parcours niet toegestaan, tenzij daartoe schriftelijke toestemming van de organisatie is verkregen.
 7. Het meenemen van (huis)dieren en voorwerpen, zoals kinderwagens, spandoeken enzovoort is niet toegestaan.
 8. De genoemde datum voor het evenement is onder voorbehoud van toekenning van vereiste vergunningen. Deze toekenning geschiedt vaak pas definitief in de weken voorafgaand aan het evenement.
 9. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.
De deelnemer dient het inschrijfgeld voor deelname aan het evenement te hebben voldaan. De deelnemer verklaart ouder dan 12 jaar te zijn, en indien van toepassing, in het bezit te zijn van een schriftelijke toestemming van ouders/voogd zoals omschreven in artikel 6e. Een deelnemer jonger dan 16 jaar en ouder dan 12 jaar mag alleen deelnemen aan het evenement, indien hij schriftelijke toestemming van ouders/voogd aan de organisatie kan overleggen. Deze deelnemer dient deel te nemen onder begeleiding van een ouder/voogd of onder begeleiding van een door de ouder/voogd aangewezen persoon.
De deelnemer gaat akkoord met kosteloos gebruik van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de organisatie.
Het evenement start om 06:00 uur en eindigt om 18:00 uur. De deelnemer dient zich om 05:30 uur te melden op de aangewezen locatie in Bédoin, waarna om 06:00 uur het evenement zal starten.
De organisatie behoudt zich het recht voor om het evenement aan te passen of af te gelasten al naar gelang de omstandigheden dit vereisen.
De organisatie zal voorafgaand aan de start contact opnemen met het lokale weerstation. Zonder bovenstaand punt 5e. te beperken, behoudt de organisatie zich het recht voor in geval van een negatief weeradvies het evenement aan te passen of af te gelasten.

Artikel 7 Toepasselijk recht

a.De verhouding tussen de deelnemer en de organisatie wordt beheerst door het Nederlandse recht.
b.Alleen de rechter te Amsterdam zal bevoegd zijn van enig geschil tussen de deelnemer en de organisatie kennis te nemen.

Cookievoorkeuren

Functioneel. Noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Analytisch. Om bij te houden hoeveel mensen de website bezoeken.

Tracking. Om je een zo goed mogelijke ervaring te geven, de website te verbeteren, jou relevante informatie en advertenties te laten zien, en voor social media. Inschakelen